Peniaze na rozvoj podnikania môžete získať aj zo zdrojov Európskej únie

Slovenské firmy môžu na rozvoj svojho podnikania využiť aj prostriedky z fondov Európskej únie. Podporované sú pritom všetky odvetvia vo všetkých regiónoch.

13.12.2017 11:00
peniaze, hotovosť, bankovky Foto:
Firmy, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z Európskej únie, sa musia na danom projekte vždy spolupodieľať aj vlastnými peniazmi.
debata

„Formy podpory podnikania z prostriedkov štrukturálnych fondov je možné rozdeliť na nenávratnú a návratnú pomoc,“ hovorí generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ na ministerstve hospodárstva Martin Húska. Nenávratné príspevky sa poskytujú prostredníctvom výziev. Z výzvy sa firmy dozvedia, na čo sa peniaze poskytnú, a môžu sa do nej prihlásiť s vlastným projektom. Návratná pomoc funguje zase vo forme úverov. Tie Európska komisia ponúka prostredníctvom bánk. „V rámci nástrojov podpory je možné podporiť relatívne široké spektrum podnikateľských činností. Vo všeobecnosti intervencie smerujú na vybrané oblasti výskumu, vývoja a inovácií v súlade so schválenou stratégiou špecializácie, ako aj na systematickú podporu malých a stredných podnikov v rozličnom štádiu rozvoja s cieľom zvýšenia ich konkurencieschop­nosti. V dosiaľ realizovanej podpore ide predovšetkým o oblasť informačných a komunikačných technológií a takisto je zastúpený strojársky a stavebný priemysel. V prípade mikropôžičiek je v najväčšej miere zastúpená oblasť služieb, obchodu a výroby,“ hovorí Húska.

Podľa vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka je pre Slovensko vyčlenených 15,3 miliardy eur. „Kľúčovým je operačný program Výskum a inovácie, ktorý pracuje s rozpočtom 2,26 miliardy eur, z toho približne 400 miliónov je určených na zvyšovanie konkurencieschop­nosti a inovačnej schopnosti malých a stredných podnikov,“ vraví Chrenek.

Firmy, ktoré sa uchádzajú o prostriedky z Európskej únie, sa musia na danom projekte vždy spolupodieľať aj vlastnými peniazmi. Podľa Chreneka je táto spoluúčasť dôležitá, pretože zvyšuje mieru zodpovednosti a motiváciu zapojených partnerov.

Mnohí podnikatelia o prostriedky z fondov Európskej únie nežiadajú, pretože sa boja veľkej náročnosti celého procesu. „Proces prípravy a implementácie projektov podporovaných z fondov EÚ je vzhľadom na rozsah a komplexnosť legislatívnych a metodických požiadaviek na úrovni EÚ a na národnej úrovni vzťahujúcich sa na túto oblasť relatívne náročný. Ministerstvo hospodárstva SR sa pri príprave jednotlivých výziev snaží tieto procesy zjednodušovať a znižovať administratívnu záťaž na strane žiadateľov, v mnohých prípadoch aj prostredníctvom žiadostí o výnimky zo stanovených pravidiel a postupov,“ povedal Húska. Žiadatelia v rámci zjednodušenia už nemusia dávať žiadosť v papierovej podobe, ale postačí im elektronická žiadosť.

Ministerstvo hospodárstva zároveň znížilo počet príloh, tak aby žiadatelia nemuseli predkladať nič, čo si úradníci dokážu overiť z verejných registrov. „Ako pomôcku pre žiadateľov ministerstvo hospodárstva zároveň zverejnilo test úplnosti žiadosti s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu,“ dodal Húska. Aj keď vypracovaním projektov sa živí množstvo firiem, podľa ministerstvo hospodárstva sú vytvorené podmienky na to, aby to podnikateľ zvládol aj bez ich pomoci.

Aj Európska komisia sa snaží celý proces získavania finančnej podpory zjednodušiť. Preto vytvorila pracovnú skupinu, ktorá vyhodnocuje možnosti zjednodušovania. „Táto skupina napríklad odporúča zjednotiť pravidlá medzi fondmi, zjednodušiť a znížiť požiadavky pre prijímateľov a odbúrať administratívnu náročnosť, ale aj podporiť väčšiu flexibilitu,“ hovorí Chrenek.

Jednoduchšie ako z fondov Európskej únie by malo byť získanie peňazí z prostriedkov štátneho rozpočtu. „V prípade podpory zo štátneho rozpočtu nejde o byrokraticky náročné projekty, napr. v prípade mikropôžičiek si klienti pochvaľujú najmä rýchlosť vybavenia, minimum dokladov a výhodné podmienky pre začínajúcich podnikateľov. Čo sa týka dĺžky administrácie a samotného schvaľovania procesu pri poskytovaní pomoci, ten odhadujeme približne na dva mesiace od ukončenia výzvy na predkladanie projektov,“ povedala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií ministerstva hospodárstva Miriam Letašiová.

Štát okrem takejto podpory ponúka aj príspevok na začatie podnikania pre nezamestnaných. Podmienkou je, aby bol daný človek vedený v evidencii nezamestnaných aspoň tri mesiace. Každý, kto príspevok získa, musí samostatne zárobkovú činnosť následne prevádzkovať aspoň tri mesiace. V Bratislavskom kraji dosahuje výška príspevku maximálne 2 994,62 eura, v ostatných krajoch je to podľa výšky evidovanej nezamestnanosti 3 593,55 eura, respektíve 4 791,40 eura. Úrad práce poskytne prvých 60 percent zo schválenej výšky príspevku do 30 dní po uzatvorení zmluvy a zvyšných 40 percent po jednom roku.

Ako fungujú eurofondy

  • Európska komisia a Slovensko sa dohodnú na prioritách financovania

Najprv sa dohodli priority financovania na celoeurópskej úrovni na dané 7-ročné obdobie. Z nich si členská krajina vyberie a v sérii rokovaní sa dohodne s Európskou komisiou na prioritách financovania na národnej úrovni.

  • Európska komisia schváli operačné programy

Po odsúhlasení operačných programov na národnej úrovni ich schvaľuje Európska komisia. Slovensko má na obdobie 2014 až 2020 schválených 11 operačných programov.

  • Slovenské orgány nastavia výberový proces projektov

Naše slovenské riadiace orgány, teda príslušné ministerstvá a Úrad vlády, majú za úlohu riadiť výberový proces projektov. Projekty sa predkladajú na základe výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi. Vyberajú ich vybraní hodnotitelia na základe odsúhlasených kritérií. Európska komisia do výberu projektov na Slovensku nevstupuje (pokiaľ nejde o tzv. veľké projekty – zvyčajne v oblasti dopravy v hodnote nad 50 miliónov eur, tie musí schváliť aj Európska komisia).

  • Podpis zmlúv

Po vyhodnotení projektov podpíšu slovenské riadiace orgány s úspešnými predkladateľmi zmluvy. Po podpísaní zmlúv prichádza na rad samotná realizácia projektov.

  • Európska komisia zaplatí realizované projekty

Európska komisia uhrádza súhrne žiadosti o platbu pre už realizované projekty cez slovenské riadiace orgány.

Junckerov balík núka až 100 miliónov

Slovenskí podnikatelia poznajú predovšetkým eurofondy. Málokto však vie, že malé a stredné podniky môžu teraz získať prostriedky na investovanie aj z takzvaného Junckerovho balíčka – investičného plánu, s ktorým prišla Európska komisia. Vďaka nemu môžu podnikatelia požiadať o pôžičku do výšky 7,5 milióna eur so splatnosťou od jedného až do desiatich rokov. A to aj vtedy, ak už bol žiadateľ o úver v inej banke zamietnutý. Je to veľká príležitosť najmä pre začínajúce alebo mladé podniky. Podnikatelia z okolitých krajín už tento projekt využili.

Vďaka Junckerovmu balíčku bola napríklad zriadená farma na chov mangalíc na Slovensku. Absolventka štúdia potravinárstva Zsóka Fekete si tak splnila svoj detský sen. Pomocou prostriedkov z Junckerovho balíčka si založila farmu, ktorá sa zameriava na chov a predaj hospodárskych zvierat, pestovanie zeleniny a plodín a výrobu vlastných výrobkov z mäsa mangalice – typického maďarského plemena ošípaných.

V Poľsku zase vďaka tejto podpore stavajú byty pre mladých. V meste Poznaň by tak malo vyrásť 1 300 cenovo dostupných bytov.

Odborná škola v rakúskom Villachu získala z Junckerovho balíčka na svoju činnosť úver vo výške 316-tisíc eur. Vďaka tomu môže poskytovať odborné a profesijné zázemie pre mladých ľudí, ktorí majú problém nájsť si zamestnanie pre nedostatok praxe.

Otázky a odpovede

Akú podporu môžu využiť podnikatelia z prostriedkov EÚ?

Formy podpory podnikania z prostriedkov štrukturálnych fondov je možné rozdeliť na nenávratnú a návratnú pomoc. Nenávratná pomoc je poskytovaná formou dopytovo orientovaných výziev pre žiadateľov zo súkromného sektora, ako aj výziev na realizáciu národných projektov, ktorými sa pokrýva plošná pomoc v určitej oblasti, ako napríklad poradenstvo pri rozvoji podnikania. Návratná pomoc je poskytovaná formou realizácie finančných nástrojov, kde je rezort hospodárstva v pozícii poskytovateľa, pričom pomoc poskytovaná formou úverov a rizikového kapitálu bude zabezpečovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Kde môžu podnikatelia nájsť výzvy, na základe ktorých sa môžu uchádzať o podporu?

Informácie o všetkých výzvach v rámci európskych štrukturálnych a informačných fondov sú zverejnené na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk. Všetky informácie relevantné pre poskytovanie pomoci z operačného programu Výskum a inovácie sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk. Výzvy sú uverejňované na webovej stránke ministerstva a v prípade, že sa schéma alebo program realizujú prostredníctvom vykonávateľa, tak aj na webových stránkach SBA (www.sbagency.sk) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Seriál pripravujeme v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #eurofondy #Európska komisia #Európska únia #seriál Pravdy a ZEK #Investičný plán pre Európu