Dušan Chrenek: Získavanie peňazí z Európskej únie by sa malo zjednodušiť

O tom, akú podporu môžu slovenskí podnikatelia získať od Európskej únie, hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.

13.12.2017 15:00
Dušan Chrenek Foto: ,
Dušan Chrenek.
debata

Ako Európska únia podporuje podnikanie v regiónoch?

Najviditeľnejšia je takáto podpora prostredníctvom rôznych možností financovania. Najznámejšie a tiež najdôležitejšie pre Slovensko sú štrukturálne fondy, v ktorých je pre našu krajiny vyčlenených 15,3 miliardy eur, a to na rozvoj a dobiehanie regiónov vo viacerých oblastiach, ako je podpora malých stredných podnikov, výskumu a inovácií, konkurencieschop­nosti či ľudského kapitálu. Kľúčovým je operačný program Výskum a inovácie, ktorý pracuje s rozpočtom 2,26 miliardy eur, z toho približne 400 miliónov je určených na zvyšovanie konkurencieschop­nosti a inovačnej schopnosti malých a stredných podnikov. Opatrenia na ich podporu sú navrhnuté tak, aby riešili ich špecifické potreby od samotného vzniku podnikateľského nápadu cez založenie podniku, rozvojové štádium až po pôsobenie na zahraničných trhoch. Ďalšia možnosť financovania je prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý spravuje Európska investičná banka. Jeho zmyslom je podporiť rizikovejšie projekty.

Musia sa podnikatelia na jednotlivých projektoch aj sami finančne spolupodieľať?

Spolupodieľanie sa na financovaní zvyšuje mieru zodpovednosti a motiváciu partnerov, a teda aj efektivitu a kvalitu projektu. Tým sa európske peniaze môžu použiť pre viaceré podniky. Treba si uvedomiť, že pre eurofondy je charakteristické najmä to, že by malo ísť o limitované a doplnkové zdroje. Realita je však iná – Slovensko platí prevažnú väčšinu verejných investícií z eurofondov, čo by tak nemalo byť.

Ktoré oblasti podnikania Európska únia podporuje?

Naším cieľom je zvýšiť konkurencieschop­nosť malých a stredných podnikov bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobia. Treba však povedať, že 80 % európskeho vývozu a tvorby pracovných miest tvorí priemysel. Je to teda základný pilier európskej ekonomiky, ktorý, samozrejme, treba podporovať. Dôležité je tiež podporiť rozvoj inovácií s cieľom zvýšiť investície do výskumu a vývoja, tvorby nových, inovatívnych produktov a služieb. EÚ robí veľa v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, energetickej politiky, reaguje na digitalizáciu a automatizáciu. V prípade štrukturálnych fondov sa môžu firmy zapájať, či už ako prijímatelia, alebo spolupracujúce organizácie, skoro do všetkých tematických programov, či už ide o efektívne využívanie prírodných zdrojov, podporu nízkouhlíkovej ekonomiky, dopravy, či mobilizáciu ľudského potenciálu.

Je podpora určená len pre veľkých podnikateľov alebo sa o ňu môžu uchádzať aj malé firmy či živnostníci?

Malé a stredné firmy predstavujú 99 % všetkých európskych podnikov a vytvárajú zhruba 66 % pracovných miest v súkromnom sektore. Práve ony však majú často problém dostať sa k finančným zdrojom, keďže investori a banky ich často odmietajú financovať z dôvodu väčšej rizikovosti. Európska komisia má preto nástroje zamerané špecificky na podporu takýchto firiem, napríklad celoeurópsky program COSME, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschop­nosť malých a stredných podnikov aj jednoduchším prístupom k ich financovaniu. V rámci Slovenska sa do programu zapojila ČSOB, ktorá cez tento program v nasledujúcich troch rokoch poskytne úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5 800 malých a stredných podnikov na Slovensku.

Aká náročná je administratíva spojená so získavaním prostriedkov zo zdrojov EÚ?

Administratívna náročnosť pri získavaní finančných prostriedkov závisí od finančného nástroja a veľmi ťažko sa porovnáva. Je rozdiel v celoeurópskych programoch, napríklad v prípade Horizontu2020, kedy sa projekty predkladajú a vyhodnocujú priamo v Bruseli, a eurofondami, ktoré sa rozdeľujú na Slovensku. Požiadavky na tieto projekty sa nastavujú na národnej úrovni a nie v Bruseli. Vysoká administratívna náročnosť je problém, na ktorý často upozorňujú prijímatelia. Mnohokrát sa však stretávame s tým, že požiadavky na národnej úrovni sú nastavené prísnejšie ako to, čo vyžaduje európska legislatíva. Aj toto chce Európska komisia riešiť. Vytvorila pracovnú skupinu, ktorá vyhodnocuje možnosti zjednodušovania. Táto skupina napríklad odporúča zjednotiť pravidlá medzi fondmi, zjednodušiť a znížiť požiadavky pre prijímateľov a odbúrať administratívnu náročnosť, ale aj podporiť väčšiu flexibilitu.

Seriál pripravujeme v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #Európska únia #financie #Dušan Chrenek #seriál Pravdy a ZEK #Investičný plán pre Európu